Privacy statementPrivacy Statement

Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe (ZVHD) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres.

De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG). Deze Verordening helpt de privacy van burgers te beschermen. Er zijn ook bijzondere wetten die de bescherming van persoonsgegevens bij bijvoorbeeld de politie en justitie regelen.

Verwerking persoonsgegevens

ZVHD verwerkt persoonsgegevens om haar taken uit te voeren. In het kader daarvan worden bijvoorbeeld gegevens in een registratiesysteem bijgehouden. Ook kunnen gegevens worden verzameld voor wetenschappelijk onderzoek. Uiteraard zorgen wij ervoor dat deze gegevens niet meer naar u te herleiden zijn.

Uitwisseling van gegevens

De uitvoering van zijn taken kan met zich meebrengen dat binnen de kaders ZVHD persoonsgegevens deelt met verschillende organisaties die aangesloten zijn bij het veiligheidshuis.

Beveiliging persoonsgegevens

ZVHD zorgt voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens die het onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

ZVHD bewaart uw peroonsgegevens die het verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking, in beginsel niet langer dan één jaar na het besluit tot afschaling, dan wel op grond van de toepasselijke wetgeving is vereist.

Uw rechten

In de volgende situaties kunt u een onderbouwd verzoek doen via info@zvhd.nl.

  • U wilt weten welke persoonsgegevens we van u verwerken (artikel 15 AVG).
  • U wilt uw persoonsgegevens laten aanpassen (artikel 16 AVG).
  • U wilt persoonsgegevens laten verwijderen (niet altijd mogelijk) (artikel 17 AVG).
  • U wilt dat we uw persoonsgegevens beperkt verwerken (artikel 18 AVG).
  • U wilt bezwaar maken (artikel 21 AVG).