Gegevensdeling binnen het Zorg- en VeiligheidshuisVan handvat naar de praktijk

De landelijke stuurgroep Zorg- en veiligheidsdomein stelde op 2 maart 2017

het Handvat 'Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein' vast. Dit document biedt de juridische kaders voor de omgang met gegevens bij samenwerking rond complexe casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein. Om het juridische handvat, te vertalen naar de alledaagse praktijk, is deze webtool ontwikkeld. De webtool geeft richting aan een juridisch verantwoorde omgang met gegevens in het operationele proces: aanmelding, triage, casusoverleg en afschaling. Hierbij zijn de uitgangspunten van het handvat uiteraard leidend.

Casusoverleg over 'complexe, meervoudige casuïstiek

Deze webtool is specifiek ontwikkeld voor casusoverleg over 'complexe, meervoudige casuïstiek'. Veel ZVH'en faciliteren ook casusoverleggen
die gericht zijn op andersoortige problematiek (zoals Nazorg-overleggen en overleggen over radicalisering). Voor dit soort overleggen wordt een aparte
'procesplaat' ontwikkeld, die later aan deze webtool wordt toegevoegd.

Terminologie

Partner: Organisatie die convenantpartner is en het ZVH bevoegdheid heeft verleend om namens haar de procesregie in het ZVH te organiseren.
Deelnemer: Vertegenwoordiger van een organisatie die in een specifiek geval betrokken wordt bij een casus om een bijdrage te leveren aan de oplossing van het vraagstuk. Dit kan eveneens een partner zijn.