JaarverslagOpnieuw kijken we terug op een bijzonder jaar. De coronamaatregelen hadden nog steeds veel invloed op ons dagelijks leven en werk, gelukkig ook op een positieve manier. Zo heeft het nieuwe inzichten en innovatie gebracht. Ook het jaarverslag van Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe (zvhd) is doorontwikkeld. Het resultaat is een compacter en nog beter leesbaar jaarverslag.

De procesregisseurs van zvhd zien de casuïstiek in toenemende mate complexer worden, met steeds meer situaties met een verhoogd veiligheidsrisico. Procesregie en ketenoverstijgend maatwerk kunnen veel risico’s ondervangen. Toch vragen bepaalde zorgelijke ontwikkelingen verhoogde aandacht of nieuwe manieren van werken. In 2021 is er extra aandacht gekomen voor mensen die naast onbegrepen gedrag ook agressief gedrag vertonen. Continuïteit van de benodigde zorg en het verkleinen van risico’s voor de samenleving zijn voor deze doelgroep van groot belang. Hiervoor is de Ketenveldnorm in het leven geroepen. Een werkwijze die zowel landelijk als regionaal uitwerking moet krijgen. En dat is uitdagend. Denk bijvoorbeeld aan de financiering van beveiligde zorg, zonder forensische zorgtitel. Daarnaast is het van belang dat familie en naasten nauw betrokken worden bij het traject. Ook vraagt het van gemeenten om samen te werken met aanbieders van geestelijke zorg en verslavingszorg. Tevens wordt gebruik gemaakt van de functies van zvhd. In 2021 zijn de eerste stappen gezet om de Ketenveldnorm in onze regio vorm te geven. Dit heeft al een aantal mooie resultaten opgeleverd.
Tegelijkertijd is er nog veel werk te verzetten om een integrale en effectieve levensloopaanpak te kunnen borgen.

Een belangrijke gezamenlijke opgave was het verbeteren van de samenwerking binnen het netwerk van zvhd. Het opgeleverde rapport uit 2020 was daarvoor een belangrijk uitgangspunt. Sterke ketensamenwerking vraagt voortdurend om investering in elkaar, op verschillende niveaus. De afgelopen periode kreeg dit vooral vorm door middel van digitale overleggen. Hoe efficiënt dat ook is, goede ketensamenwerking vraagt ook om fysieke ontmoeting. Gelukkig kan dit in 2022 meer ruimte krijgen.


Er wordt ontzettend hard gewerkt door de vele professionals in de zorg- en veiligheidsketen. Veel inzet blijft onzichtbaar, maar is zeer betekenisvol. Mede namens de stuurgroep wil ik mijn waardering uitspreken voor de creativiteit, de moed, de mensgerichtheid en net dat beetje meer dat iedere dag weer ingezet wordt om de samenleving veiliger te maken. Dit jaarverslag is een beknopte weergave van de resultaten die in 2021 zijn bereikt.